ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮
ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಂದ ನಾಟಕ

Ninasam Samskriti Shibira 2018
A Play by Sushmita Mukherjee, Mumbai