ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೦೯ರ ಒಂದು ನೋಟ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೪ರಿಂದ ೧೦
ಶಿಬಿರದ ವಿಷಯ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗಳು
ಸಹಾಯ: ಹಿವೋಸ್‌

Ninasam Samskriti Shibira 2009 – A Video Excerpt
October 4 to 10
Theme of the Course: Turbulences of Our Times
Supported by: HIVOS