ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೦ರ ಒಂದು ನೋಟ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩ರಿಂದ ೯
ಶಿಬಿರದ ವಿಷಯ: ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು: ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳು
ಸಹಾಯ: ಹಿವೋಸ್

Ninasam Samskriti Shibira 2010 – A Video Excerpt
October 3 to 9
Theme of the Course: Youth Today
Supported by: HIVOS