ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೧ರ ಒಂದು ನೋಟ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨ರಿಂದ ೮
ಶಿಬಿರದ ವಿಷಯ: ದೇಶಭಾಷೆಗಳು
ಸಹಾಯ: ಹಿವೋಸ್

Ninasam Samskriti Shibira 2011 – A Video Excerpt
October 2 to 8
Theme of the Course: Vernaculars Today
Supported by: HIVOS