ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೨ರ ಒಂದು ನೋಟ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ರಿಂದ ೧೩
ಶಿಬಿರದ ವಿಷಯ: ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನೆ
ಸಹಾಯ: ಹಿವೋಸ್

Ninasam Samskriti Shibira 2012 – A Video Excerpt
October 7 to 13
Theme of the Course: Crossing the Borders
Supported by: HIVOS