ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೪ರ ಒಂದು ನೋಟ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨ರಿಂದ ೮
ಶಿಬಿರದ ವಿಷಯ: ಭಾರತೀಯ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಚಿಂತನಕ್ರಮ ಇದೆಯೆ?
ಸಹಾಯ: ಹಿವೋಸ್

Ninasam Samskriti Shibira 2014 – A Video Excerpt
October 2 to 8
Theme of the Course: Is There An Indian Way of Thinking?
Supported by: HIVOS