ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ೨೦೧೮-೧೯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ
ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸೆನ್ ನ “ಎ ಡಾಲ್ಸ್ ಹೌಸ್” ಆಧರಿಸಿದ ನಾಟಕ
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಹೆಚ್.ಎ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಮಂಜು ಕೊಡಗು

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2018-19.
Based on: “A Doll’s House” by Henrik Ibsen
Kannada Translation: H.A. Ramakrishna
Direction: Manju Kodagu