ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮೂಲ: ಮಾರೀಸ್ ಮೆಟರ್ಲಿಂಕ್
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಸಂಗೀತ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಶಂಕರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2018-19
Original: Maurice Maeterlinck
Translation: Students
Music, Direction: Shankar Venkateshwaran