ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೫-೧೬ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ರಚನೆ: ಯಮ್‌ನಾಮ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದ: ಹೈಸ್ನಾಮ್ ನೋರೆನ್ ಸಿಂಗ್
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ, ನೇಹಾ ಶಿಶಿರ
ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಹೈಸ್ನಾಮ್ ತೋಂಬ, ಮಣಿಪುರ

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2015-16
Playwright: Yumnam Rajendra Singh
English Translation: Heisnam Noren Singh
Kannada Translation: B.R. Venkataramana Aithal, Neha Shishira
Music: Arun Kumar M
Direction: Haisnam Tomba, Manipur