ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೯-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ


ನಾಟಕ: ಪರಮಪದಸೋಪಾನಪಟ – ಆರು ನೋಟಗಳ ಒಂದು ನಿಶಾನಾಟಕ
ಸಂಗೀತ: ಶಿಶಿರ ಕೆ ವಿ
ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.

A play by Students of Ninasa m Theatre Institute 2019-21
Music: Shishira K V
Written & Directed by: Akshara K.V.