ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೯
ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ: ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಾಳಿ
ಹಲಗೆಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಹಡಲಗೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ
ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಾಳಿ

Ninasam Samskriti Shibira 2019
Demonstration by Meenakshi Baali
Halagemma Bhajana Mandali, Hadalageri, Vijayapura District.
Moderated by Meenakshi Baali