ಪಾರಿವಾಳ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು
ಬರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಖ್ಟ್ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ
ಕವಿ, ನಾಟಕಕಾರ, ರಂಗನಿರ್ದೇಶಕ ರಘುನಂದನ ಅವರಿಂದ
ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯಮೇಳ, 30 ಮೇ 2020
ವಿಡಿಯೋ ಮುದ್ರಣ, ಸಂಪಾದನೆ: ಅನಿಲ್ ರೇವೂರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆ. ಪಿ

Parivala mattu ukku (pegion and Iron)
Demonstration on Bertolt Brecht poetry by Poet, Playwright, Stage Director Raghunandana
May Sahitya Mela, 30 May 2020
Video: Anil Revur, Lakshmana K P