ಲೋಕಚರಿತ ತಂಡದಿಂದ ರಂಗಸಂಗೀತ. ಪ್ರೊ. ಜೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯವರಿಂದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೭, ಎಂ.ಈ.ಎಸ್‌ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

Ranga Sangeetha performed by Team Lokacharita. Songs, their contexts explained by Prof. J. Shreenivasa Murthy. Performed and recorded on 29 July 2017 at the MES Auditorium, Malleshwaram.