ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮
ಉಪನ್ಯಾಸ: ನಾರ್ಮಾ ಆಳ್ವಾರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಡ್ ಆಳ್ವಾರೆಸ್

Ninasam Samskriti Shibira 2018
Lecture by Norma Alvares & Claude Alvares