ಛಾವಡಿ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಅರ್ಪಿಸುವ
ಸಾಫಲ್ಯ
ಮೂಲ: ಟಿ ಪಿ ಕೈಲಾಸಂ
ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಮಂಜುನಾಥ ಏಲ್‌ ಬಾಡಿಗೇರ್

Chavadi Theater presents
Saphalya
Original:
T P Kailasam
Music and Direction: Manjunath L Badiger