ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ೨೦೧೮ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಾಟಕ
ಸಂಗೀತ: ಶಿಶಿರ ಕೆ ವಿ
ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ

A play by Ninasam Tirugata 2018
Music: Shishira K V
Written and Directed by: Akshara K.V.