ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಾರ ೨೦೧೫ ದ ದೃಶ್ಯ ತುಣುಕುಗಳು

glimpses of Short Film making Workshop 2015