ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ – ೨೦೦೦
ನಾಟಕ ರಚನೆ: ಕುವೆಂಪು
ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ

Ninasam Tirugata – 2000
Written by Kuvempu
Directed by Akshara K.V.