ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಯ । Shivakumara Valli Parinaya

ಕೆ ಹೆಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ, ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಹೊಂಡರ ಬಾಳು ಶ್ರೀಲಿಂಗರಾಜೇ ಅರಸು ವಿರಚಿತ ನಾಟಕ ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಯ-12 ಜೂನ್ 2022ಸ್ಥಳ: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ20,...