Ninasam Samskriti Shibira 2013 | ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೩

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೩ರ ಒಂದು ನೋಟಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೩ರಿಂದ ೧೯ಶಿಬಿರದ ವಿಷಯ: ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಸಹಾಯ: ಹಿವೋಸ್ Ninasam Samskriti Shibira 2013 – A Video ExcerptOctober 13 to 19Theme of the Course: Living with TraditionsSupported by:...

Ninasam Samskriti Shibira 2011 | ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೧

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೧ರ ಒಂದು ನೋಟಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨ರಿಂದ ೮ಶಿಬಿರದ ವಿಷಯ: ದೇಶಭಾಷೆಗಳುಸಹಾಯ: ಹಿವೋಸ್ Ninasam Samskriti Shibira 2011 – A Video ExcerptOctober 2 to 8Theme of the Course: Vernaculars TodaySupported by:...

Ninasam Samskriti Shibira 2010 | ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೦

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೦ರ ಒಂದು ನೋಟಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩ರಿಂದ ೯ಶಿಬಿರದ ವಿಷಯ: ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು: ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳುಸಹಾಯ: ಹಿವೋಸ್ Ninasam Samskriti Shibira 2010 – A Video ExcerptOctober 3 to 9Theme of the Course: Youth TodaySupported by:...