ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೦೯-೧೦ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ರಚನೆ: ಟಿ ಪಿ ಕೈಲಾಸಂ
ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ
ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2009-10
Playwright: T P Kailasam
Design and Direction: Akshara K V
Music: Arun Kumar M