ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ೨೦೧೮-೧೯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಆಧರಿಸಿದ ನಾಟಕ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2018-19.
Based on “Kumaravyasa Bharata”
Direction: B R Venkataramana Aithal