ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ – ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೫
ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ-ಪ್ರತಿಚಿಂತನೆ
ಸುಂದರ್‌ ಸರುಕ್ಕೈ

Ninasam Samskriti Shibira – October 2015
“Thinking-Counter Thinking: Indian Philosophy”
Sundar Sarukkai