ವಿಷಯವಿಭ್ರಮ
ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಿಕೆ : ವಿದ್ವಾನ್ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ, ಯಲ್ಲಾಪುರ
ಮದ್ದಳೆ:
ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಫಾಟಕ್
ಚಂಡೆ:
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಜಿ, ಇಡಗುಂಜಿ
ಕೊಳಲು:
ವಿದ್ವಾನ್ಹೆಚ್ಎಸ್ವೇಣುಗೋಪಾಲ್
ಪಿಟೀಲು:
ಕಾಂಚನ, ಶ್ರೀರಂಜಿನಿ
ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ: ಶ್ರೀ ಮಂಟಪ ಪ್ರಭಾಕರ ಉಪಾಧ್ಯ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್ಗಣೇಶ್

Vishayavibhrama
Music and Bhagavatike: Vidvan Ganapati Bhat, Yallapur
Maddale: Sri Anantapadmanabh Phatak
Chande: Sri Krishna Yaji, Idagunji
Flute: Vidvan H S Venugopal
Violin: Kanchana, Sriranjini
Choreography and performance: Sri Mantapa Prabhakara Upadhya
Direction: Shatavadhani Dr. R Ganesh