ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರಯೋಗ ೨೦೧೯
ರಚನೆ: ಜೋಗಿ
ಸಂಗೀತ: ಶಿಶಿರ ಕೆ ವಿ
ರಂಗದ ಹಿಂದೆ: ಶಿಶಿರ ಕೆ.ವಿ., ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
ರಂಗದ ಮೇಲೆ: ಮಂಜು ಕೊಡಗು, ಅವಿನಾಶ ರೈ, ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ., ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ., ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಿ.ಆರ್.

Ninasam Play 2019
Written by Jogi
Music: Shishira K V
Behind Stage: Shishira K.V., Akshara K.V.
On Stage: Manju Kodagu, Avinash Rai, Shwetharani H.K., Vineeth Kumar M., Shrikanth G.R.