ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮
ಮಾಯಾ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, ನವದೆಹಲಿ ಅವರಿಂದ ನಾಟಕ

Ninasam Samskriti Shibira 2018
A Play by Maya Krishna Rao, New Delhi